Garancia

Cégünk minden esetben törekszik a kiváló minőségű, márkás termékek forgalmazására, mint az általa üzemeltetett cipő boltokban, mint a webáruházban. Azonban mint minden használati cikk esetében, így az általunk forgalmazott termékek esetében is előfordulhat meghibásodás. Ilyen esetekben a 19/2014 (IV.29) kormányrendelet és a PTK 2013 évi V. törvény XXIV fejezetében foglaltak az irányadók.

Reklamáció esetén, hogy Önnek ne kelljen a fenti két rendeletet böngésznie, az alábbiakban röviden összefoglaltuk, hogy milyen jogai illetve kötelezettségei vannak a panaszkezelés során.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Hibás teljesítés során vállalkozásunkkal szemben, Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Octavia Fashion  Kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ebben az esetben a hiba jelzését követően a szolgáltató jegyzőkönyvet állít ki, melyet a törvény által előírt szükséges adatok kitöltését követően, bizonyíthatóan átad Önnek e-mailben vagy postai úton.

A hatályos törvény a fogyasztót kötelezi a megvásárolt termékek rendeltetésszerű használatára, azok karbantartására. Ezek elmulasztása esetén a garancia (szavatosság) elveszhet. Ezért fontosnak tartjuk, hogy az általunk forgalmazott termékek megvásárlása esetén különös figyelmet szenteljen a következőkre (a megvásárolt termékhez mellékelt vásárlási tájékoztató tartalmazza).

  • rendszeres ápolás, tisztítás
  • cipőfűző rendeltetésszerű használata. A cipőfűző használatának kerülése súlyos károsodást okoz a cipő bélésének anyagában, elsősorban a kéreg anyagában.
  • óvja a terméket a külső mechanikai sérülésektől
  • vászon felsőrészből készült lábbelit, soha ne mosson, mosógépben illetve ne tegye ki erős nedvesség hatásának (pl. eső, áztató mosás). Ezen hatások következménye súlyos szerkezeti elváltozást okoz, mely majdnem minden esetben a garancia elvesztésével jár.

2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Az illetékes Békéltető testület címe:

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Tel: 061 488-2131061 488-2131